Search

Τρόποι βελτίωσης της Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Τρίπολης

blog_17_11_2014.jpg

Το ζήτημα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες μια δυσεπίλυτη κατάσταση. Τα τελευταία τριάντα χρόνια σχεδόν όλες οι προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος υπήρξαν αναποτελεσματικές. Ως κύριες αιτίες, θεωρούνται, η έλλειψη Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων (ΟΣΔΑΑ), η αναποτελεσματική συνεννόηση των εμπλεκομένων φορέων και τέλος ο χαμηλός βαθμός ευαισθησίας των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον.


Στην πόλη της Τρίπολης όπως και στις περισσότερες πόλεις δεν γίνεται ολοκληρωμένη και ορθή διαχείριση των ΑΣΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι χώροι απόθεσης απορριμμάτων να κατακλύζονται από ΑΣΑ δημιουργώντας μικρές χωματερές εντός και έκτος πόλης. Με αυτή τον τρόπο προκαλείτε ρύπανση του περιβάλλοντος ενώ απειλείται συνεχώς και η ανθρώπινη υγεία.


Μέσα από την εφαρμογή πετυχημένων μοντέλων περιβαλλοντικής διαχείρισης που πραγματοποιούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπου συστηματικά προωθείτε η ιδέα της μείωσης των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ΑΣΑ, από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και όλους τους φορείς είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ορθολογικότερη και καλύτερη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.


Οι δράσεις του δήμου Τρίπολης για την μείωση του όγκου των σκουπιδιών θα πρέπει να έχουν ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η τακτική ενός δήμου θα πρέπει θέτει ως στόχο να αφυπνίσει περιβαλλοντικά τους πολίτες, ωθώντας τους να γίνουν πιο δραστήριοι και δυναμικοί σε θέματα μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των στέρεων απόβλητων που παράγουν. Μερικά από τα μέτρα - κίνητρα που προτείνω παραθέτονται παρακάτω:

Καταρχάς οι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να ξεκινούν από το σχολείο διότι στη μετέπειτα ζωή του ως ενήλικες, οι μαθητές , θα έχουν ενσωματώσει στον τρόπος ζωής του τακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι ενημερώσεις θα πρέπει να γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα ενώ θα μπορούσε να θεσπιστεί και ένα βραβείο που ενδεχομένως να συνδυάζεται και μια είδους ανταμοιβή (π.χ. εκδρομή , αγορά υπολογιστών κτλ) στο σχολειό που θα ανακυκλώσει περισσότερο.


Ένας κύριος παραγωγός ΑΣΑ είναι οι επιχειρήσεις μια περιοχής. Με επιβράβευση των επιχειρήσεων από τον δήμο που ακολουθούν πρωτοποριακά και διαπιστευμένα περιβαλλοντικά πρωτόκολλα θα αποφόρτιζε τον παραγόμενο φορτίο απόβλητων. Η διεθνής αρχή '' Ο ρυπαίνων πληρώνει '' πρέπει να εφαρμοστεί στα όρια του δήμου μας.


Η τοποθέτηση περισσότερων κάδων ανακύκλωσης και η χορήγηση σε κάθε πολυκατοικία κάδων κομποστοποίησης θα ευαισθητοποιούσε και θα έλκυε μεγαλύτερη μερίδα συμπολιτών μας σε ορθότερες πρακτικές διαχείρισης .


Η καταγραφή από το προσωπικό καθαριότητας του δήμου, της ποιοτικής αλλά και ποσοτικής κατανομής των παραγόμενων απόβλητων ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα βοηθούσε τον δήμο να έχει σαφή και ξεκάθαρη εικόνα της παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων. Συνεπώς μπορεί να συνδυάζει καλύτερα τα δρομολόγια αλλά και να ελέγχει σε ποιες περιοχές υπάρχει αυξημένη παραγωγή ΑΣΑ και λιγότερα ανακυκλώσιμα υλικά.


Η λειτουργία μέσα στην πόλη Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Τα μηχανήματα αυτά αυτόματα πραγματοποιούν όλες τις αναγκαίες εργασίες συλλογής, διαλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των υλικών συσκευασίας ενώ στο τέλος δίνουν στον χρήστη μια απόδειξη για την '' κατάθεση '' του. Μετέπειτα μπορεί να τα προσκομίσει στα ταμεία του δήμου να εισπράξει το αντίστοιχο ποσό.


Η διαρκής ενημέρωση των δημοτών για την πορεία του δήμου σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της πορείας της διαχείρισης των ΑΣΑ στα όρια του δήμου κρίνεται αναγκαία και φέρνει πιο κοντά τον πολίτη με την δημοτική αρχή. Όλα αυτά στα πλαίσια ενός ανοιχτού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.


Τα μετρά που περιγράφονται παραπάνω θα αποφόρτιζαν πιστεύω κατά ένα μεγάλο ποσοστό την παραγομένη ποσότητα ΑΣΑ στην αγαπημένη μας Τρίπολη. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις η ανακύκλωση φτάνει ακόμα και το 70-80 %.Νοερά θα σας πρότεινα να σκεφτείτε ένα σωρό από σκουπίδια που δυστυχώς αντικρίζουμε συχνά στη πόλη μας μειωμένο κατά 70%. Ας αναρωτηθούμε τελικά μήπως εμείς κρατάμε την λύση στα χέρια μας ;;


Θεόδωρος Πλέσσιας

Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος Δ.Π.Θ.

35 views0 comments